موسسه پویا آفرین مبنا از تمامی افرادی که ایده یا طرح جدیدی در حوزه خدمات فناوری ارتباطات دارند حمایت می‌کند. کلیه ایده‌ها بررسی شده و در صورت توجیه‌پذیری طرح، همکاری حرفه‌ای شما با ما آغاز می‌شود. ما تا به ثمر نشستن ایده، در کنارتان هستیم
  • آدرس ایمیل : info@mabna.com