این سرویس در جهت آشنایی بیشتر با رایانه، محیط مجازی و آموزش نرم افزارهای کامپیوتری و گرافیکی ، تلفن همراه و همچنین فوت و فنهای محیط مجازی و …. اجرا میگردد. با توجه به استفاده چشمگیر مردم از کامپیوتر و محیط مجازی، اهمیت فراگیری برنامه های کاربردی آن در دنیای امروزی، نیاز است تا قشرهای مختلف به خصوص جوانان و نوجوانان که بیشتر در ارتباط با این موضوع هستند آموزشهای لازم و راهکارهای کلیدی را دریافت کنند. در این دوره تاکید بیشتر روی محتواهایی است که به تشریح راهکارها و فوت و فن های دنیای مجازی و اپلیکیشن می پردازد.
در این سرویس با توجه به علاقهمندی کاربران روزانه 2سوال طراحی شده است که کاربران این سرویس میتوانند با درخواست خود و با پاسخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند. همچنین روزانه به 7 نفر اولی که زودتر به سوال دوم پاسخ صحیح بدهد نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1به 305001
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 305001
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مر
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به هر سوال:200 امتیاز
پاسخ نادرست به هر سوال:100امتیاز

تاریخ شروع
1مهر 1396
تاریخ پایان
30آذر 1396
تعداد سوالات هر ماه
30سوال
هزینه هر پیامک
120 تومان