سرویس می دونی که در آن برای محتوای هر روز، یک متن تعریفی در خصوص اطلاعات عمومی، رازهای سلامتی، غذا و …. ارسال می گردد (مثلا ایران کهن ترین سرزمین دنیاست و …..) و در ذیل آن یک جدول 2*3 در نظر گرفته می شود و داخل هر بخش یک کلمه وجود دارد و تنها 3کلمه از 6 کلمه مرتبط به محتوای مطرح شده می باشد و کاربر باید آن را از بین گزینه ها پیدا نماید(فقط یک گزینه صحیح می باشد). همچنین در ادامه کاربر یک سوال(3گزینه ای) دیگر نیز مرتبط به محتوای قبلی دریافت می نماید.
همچنین روزانه به 100 نفر اولی که زودتر به سوال دوم پاسخ صحیح بدهد نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1به 61221
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامکهای بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 61221
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب .کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد

با شروع جشنواره کاربران با دریافت اولین اتوشارژ 100 امتیاز دریافت می¬نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می¬توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به سوال 200 امتیاز
پاسخ نادرست به سوال 100 امتیاز

تاریخ شروع
1دی 1396
تاریخ پایان
29اسفند 1396
تعداد سوالات هر ماه
30سوال
هزینه هر پیامک
120 تومان