محتوای این سرویس از مجموعه داستان¬های کوتاه، عبرت آموز، طنز، قطعات ادبی، زندگانی بزرگان، مشاهیر و … می باشد. کاربران پس از دریافت محتوای روزانه با سه نوع شارژ ایرانسل برای کسب هدیه مواجه می گردند که با انتخاب و درخواست خود، وارد یکی از آنها و رالی سوالات جدیدی می شوند. گزینه ها شامل: شارژ پنج، ده و بیست هزار تومانی می باشد که در گزینه اول(5هزار تومانی) باید به 5 سوال، درگزینه دوم (10هزار تومانی) به 10 سوال و گزینه سوم (20هزار تومانی) به 20 سوال پاسخ صحیح دهد. لازم به ذکر است به پنج نفر اول که زودتر به سوالات پاسخ صحیح بدهند شارژهای مربوطه اهدا خواهد شد.
شروع ماراتن سوالات از زمان معینی بعد از اتوشارژ روزانه آزاد شده تا حق کاربران ضایع نگردد و قبل از آن زمان سوالی را دریافت نمی نمایند. هر شماره در یک روز می تواند در هر لول شارژ یک مرتبه برنده گردد و بعد از برنده شدن در هر لول برای 7 روز مسدود می باشد و به عبارت دیگر هر 7 روز یک بار می¬تواند در یک لول برنده شود. در طول مراحل پاسخ به سوالات، به کاربر فقط 2 مرتبه فرصت پاسخگویی صحیح داده خواهد شد.
در صورتی که شارژها به اتمام رسیده باشد و کاربر گذرواژه ورود به ماراتن را ارسال نماید به او اعلام خواهد شد که شارژ آن طبقه به اتمام رسیده است ولی در صورتی که در ماراتن وارد شود تا انتهای راه در مورد وجود یا اتمام شارژ اطلاع رسانی نخواهد شد.

ارسال رایگان 1 به 8070 و سپس ارسال B123 به سرشماره اعلامی
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می¬باشد و فقط در ازای دریافت پیامک¬های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 8070
با لغو سرویس در هر مرحله تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
ورود به لوپ سوالات رالی:300 امتیاز

تاریخ شروع
1 فروردین 1397
تاریخ پایان
31 خرداد 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 31 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان