محتوای این سرویس از مجموعه داستان های کوتاه، عبرت آموز، طنز، قطعات ادبی، زندگانی بزرگان، مشاهیر و … می باشد. کاربران پس از دریافت محتوای روزانه با چهار نوع شارژ ایرانسل برای کسب هدیه مواجه می گردند که با انتخاب و درخواست خود، وارد یکی از آنها و رالی سوالات جدیدی می شوند. گزینه ها شامل: شارژ پنج، ده، بیست و پنجاه هزار تومانی می باشد که در گزینه اول(5هزار تومانی) باید به 5 سوال، درگزینه دوم (10هزار تومانی) به 10 سوال، گزینه سوم (20هزار تومانی) به 20 سوال، و در گزینه چهارم (50 هزار تومانی) به 50 سوال پاسخ صحیح دهد. لازم به ذکر است به هفت نفر اول (در هر نوع شارژ به غیر از 50 هزار تومانی) که زودتر به سوالات پاسخ صحیح بدهند شارژهای مربوطه اهدا خواهد شد. در شارژ 50 هزار تومانی فقط به یک نفر اولی که زودتر به کلیه سوالات پاسخ صحیح بدهد شارژ تعلق خواهد گرفت.
شروع ماراتن سوالات از زمان ارسال اتوشارژ روزانه آزاد شده تا حق کاربران ضایع نگردد و قبل از آن زمان سوالی را دریافت نمی نمایند. هر شماره در یک روز می تواند در هر لول شارژ یک مرتبه برنده گردد و بعد از برنده شدن در هر لول برای 7روز مسدود می باشد و به عبارت دیگر هر 7 روز یک بار می تواند در یک لول برنده شود. (در لول 50 هزار تومانی هر 14 روز یک بار می تواند در این لول برنده باشد.) در طول مراحل پاسخ به سوالات، به کاربر فقط 2 مرتبه فرصت پاسخگویی صحیح داده خواهد شد.
در صورتی که شارژها به اتمام رسیده باشد و کاربر گذرواژه ورود به ماراتن را ارسال نماید به او اعلام خواهد شد که شارژ آن طبقه به اتمام رسیده است ولی در صورتی که در ماراتن وارد شود تا انتهای راه در مورد وجود یا اتمام شارژ اطلاع رسانی نخواهد شد.

ارسال رایگان 1به 8070
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان میباشد و فقط در ازای دریافت پیامکهای بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 8070
با لغو سرویس در هر مرحله تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
ورود به لوپ سوالات:300 امتیاز

تاریخ شروع
1 تیر 1396
تاریخ پایان
31 شهریور 1396
تعداد سوالات هر ماه
31
هزینه هر پیامک
120 تومان