سرویس «قوانین فوتبال و ورزش» یک سرویس آموزشی محسوب می شود که در حوزه تخصصی فوتبال و سایر شاخه های فوتبال و ورزش فعالیت می¬کند. در این سرویس محتواهایی برای کاربران ارسال می شود که به آنها قواعد و قوانین فوتبال و سایر رشته های جذاب ورزشی را لحاظ تکنیکی و پزشکی ورزشی را آموزش می دهد. آشنایی با اصول داوری و آموزش نکاتی در باب سلامت ورزشکاران و کارمندان از جمله مواردی است که در این سرویس گنجانده شده است.
در این سرویس با توجه به علاقه مندی کاربران روزانه 2سوال طراحی گشته که اعضای این سرویس می توانند با پاسخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند و شانس خود را برای بهره مندی از جوایزه ویژه و خاص این سرویس افزایش دهند.

31 خرداد 1396

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
31 خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
30 سؤال
هزینه هر پیامک
150 تومان