این سرویس مناسبتی بوده و با توجه به مناسبت هایی که در تقویم ثبت شده، محتوای سرویس نیز به سمت و سوی مناسبت پیش رو می رود و هدف آن آشنایی بیشتر با رویدادها و آگاهی از تاریخچه آنهاست، در صورتی که مناسبتی وجود نداشته باشد به محتوای اطلاعات عمومی، رازهای سلامتی ، غذا و .. می پردازد و هدف از این محتوا بالا بردن سطح اطلاعات عمومی کاربر است.
در این سرویس با توجه به علاقه¬مندی کاربران روزانه 2سوال طراحی شده است که کاربران این سرویس می¬توانند با درخواست خود و با پاسخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند. همچنین روزانه به 50 نفر اولی که زودتر به سوال دوم پاسخ صحیح بدهد نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1 به 61221 و سپس ارسال B123 به سرشماره اعلامی
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک¬های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 61221
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب .کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد

با شروع جشنواره کاربران با دریافت اولین اتوشارژ 100 امتیاز دریافت می¬نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می¬توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به سوال 200 امتیاز
پاسخ نادرست به سوال 100 امتیاز

تاریخ شروع
1 فروردین 1397
تاریخ پایان
31 خرداد 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 31 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان