در این سرویس، کاربران روزانه یک محتوا با مضمون برترین های فوتبال دریافت می کنند و محتوای روزانه شامل: بهترین گل، بهترین دروازه بان و … خواهد بود .در ادامه در صورت درخواست می توانند به یک سوال در خصوص محتوای دریافت شده و یک سوال فوتبالی دیگر از فوتبالیست ها، برنامه مسابقات، دانش فوتبالی و.. پاسخ دهند و امتیاز مربوطه را کسب نمایند

ارسال رایگان 1 به 737321
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 737321
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
در این سرویس، کاربران روزانه یک محتوا با مضمون برترین های فوتبال دریافت می کنند و محتوای روزانه شامل: بهترین گل، بهترین دروازه بان و … خواهد بود .در ادامه در صورت درخواست می توانند به یک سوال در خصوص محتوای دریافت شده و یک سوال فوتبالی دیگر از فوتبالیست ها، برنامه مسابقات، دانش فوتبالی و.. پاسخ دهند و امتیاز مربوطه را کسب نمایند
پاسخ صحیح به سوال :200 امتیاز
پاسخ نادرست سوال:100 امتیاز
شرکت در نظرسنجی:300 امتیاز

تاریخ شروع
1 مهر 1396
تاریخ پایان
29 اسفند 1396
تعداد سوالات هر ماه
30
هزینه هر پیامک
120 تومان