سرویس تریبون ورزشی سرویسی تحلیلی، آموزشی و خبری فوتبال بخصوص فوتبال ایران می باشد که روزانه صبح در محتوا ارسالی تحلیل کارشناسی یک مسابقه و موضوع فوتبال ایران و جهان مطرح می شود و در کنار آن 4مورد سرخط خبر دریافت می نماید که در صورت تمایلشان می توانند متن کامل هر خبر را نیز دریافت کند. در محتوای ارسالی عصرها نیز کارشناسی فنی و داوری مسابقه مطرح شده در صبح و یا یک مسابقه فوتبال و ورزشی دیگر را دریافت می نماید.

ارسال رایگان 1 به 8013
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 8013
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
به ازای هر درخواست متن کامل هر خبر: 100 امتیاز

تاریخ شروع
1 تیر 1396
تاریخ پایان
31 شهریور 1396
تعداد سوالات هر ماه
62
هزینه هر پیامک
120 تومان