سرویس تریبون ورزشی سرویسی تحلیلی، آموزشی و خبری فوتبال ایران می باشد که روزانه صبح در محتوا ارسالی کاربر علاوه بر دریافت تحلیل کارشناسی داوری بازی مورد بحث، 4مورد سرخط خبر دریافت می کند که در صورت تمایلشان می توانند متن کامل را دریافت نماید و در اتوشارژ عصرها تحلیل کارشناسی فنی یک بازی به همراه یک محتوای ورزشی در خصوص فوتبال ایران و خصوصا بازی مورد کارشناسی ارسال می شود.

ارسال رایگان 1 به 8013
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 8013
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
به ازای هر درخواست متن کامل هر خبر: 100 امتیاز

تاریخ شروع
1 مهر 1396
تاریخ پایان
29 اسفند 1396
تعداد سوالات هر ماه
60
هزینه هر پیامک
120 تومان