کاربران این سرویس، روزانه یک محتوای در مورد تاریخچه بازی های محلی، سنتی و قدیمی ایران به همراه جدول 3*3 برای شروع بازی دریافت می کنند. محتوای دریافتی شامل اطلاعات و تاریخچه و نوستالژی این بازی های قدیمی می باشد. همچنین جدول ارسالی بازی دوز (XO) بوده که کاربر با انتخاب خانه های مختلف می تواند بازی نماید بدین صورت که یک حرکت از سوی کاربر و حرکت بعدی از سوی سیستم خواهد بود تا کاربر در نهایت سیستم را شکست دهد یا شکسن بخورد. همچنین در این بازی کاربر میتواند تا 5مرتبه در روز با سیستم بازی نماید.

29 اسفند 1395

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
29 اسفند 1395
تعداد سوالات هر ماه
30 سؤال
هزینه هر پیامک
120 تومان