سرویس تریبون ورزشی سرویسی تحلیلی، آموزشی و خبری فوتبال بخصوص لیگ ایران می باشد که روزانه صبح در محتوا ارسالی تحلیل کارشناسی فنی و داوری یک بازی از لیگ ایران انجام می شود و در اتوشارژ عصر کاربر علاوه بر یک محتوای ورزشی در خصوص لیگ ایران و خصوصا بازی مورد کارشناسی اتوشارژ صبح 4مورد سرخط خبر دریافت می کند که در صورت تمایل کاربران می توانند متن کامل را دریافت نماید.

31 خرداد 1396

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
31 خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
60 سؤال
هزینه هر پیامک
120 تومان