این سرویس مذهبی می با شد که در طول این ج شنواره به حرکت، قیام و م سائل مربوط به امام حسین)ع( و واقعه کربلا می پردازد و روزانه محتوای اتوشارژ ارسال و در صورت نیاز و به علاقهمندی کاربران روزانه 2 سوال طراحی شده است که کاربران این سرررویس میتوانند با در خواسررت خود و با پاسررخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند.

ارسال رایگان 1 به 80111 و یا ارسال OZV MOV به شماره 8282
کلید واژه قابل استفاده در این سرویس برای پاسخ دادن به تست ها “mv” می باشد و شرکت کنندگان بایستی شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف “mv” در متن پیامک وارد نموده و آن را به شماره ۸۲۸۲ ارسال نمایند. مثال: mv 2

ارسال رایگان عبارت LAGHV MOVبه شماره 8282
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعهکشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد MV 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به سوال 200 امتیاز
پاسخ نادرست به سوال 100 امتیاز

تاریخ شروع
1مهر 1396
تاریخ پایان
30آذر 1396
تعداد سوالات هر ماه
30سوال
هزینه هر پیامک
120 تومان