لینگوگپ بر آن است که همواره بتواند نیازهای مخاطبین خود در حوزه زبانهای خارجی و مهاجرت را چه بعنوان صاحبین مشاغل مرتبط و چه بعنوان متقاضی خدمات مربوطه را مرتفع نماید.
کاربران سرویس آموزشی لینگوگپ هر روز صبح محتوایی آموزشی شامل یک لغت انگلیسی+ ریشه + معنای آن دریافت می کنند و به درخواست کاربر1 سوال مرتبط با آموزش داده شده پرسیده می شود و در صورت پاسخگویی امتیاز مربوط به آن را دریافت می کند. در محتوای ارسالی عصرها جدولی شامل حروف نامرتب همراه یک راهنما ارسال شده و از کاربر خواسته می شود تا لغت ترکیبی از راهنما و ریشه آموزش داده شده را ارسال کند. در مرحله آخر، بعد از چهار روز (یعنی در روز پنجم) از کاربر امتحانی گرفته می شود و در پاسخ سوال نیز آموزش امتحان داده می شود و در صورت پاسخ صحیح امتیاز دریافت خواهد کرد.

تاریخ شروع
1فروردین 1396
تاریخ پایان
31خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
31سوال
هزینه هر پیامک
120 تومان