لینگوگپ بر آن است که همواره بتواند نیازهای مخاطبین خود در حوزه زبانهای مرتفع نماید.
کاربران سرویس آموزشی لینگوگپ هر روز صبح محتوایی آموزشی شامل کلمات و مفاهیم آن به همراه مثال دریافت می کنند و به درخواست کاربر1 سوال (2 گزینه¬ای) نیز قابل ارسال می باشد. در محتوای اتوشارژ عصر هر روز هم یک جدول از حروف بهم ریخته وجود دارد که کاربر با توجه به آموزش صبح آن کلمه را باید بیابد و پاسخ بصورت 3گزینه ای می باشد. همچنین روزانه به25 نفر اولی که زودتر پاسخ صحیح به سوال صبح را بدهند نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.
روزانه به 25 نفر اولی که زودتر پاسخ صحیح به محتوای جدول عصر را بدهند نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1 به 737291 و سپس ارسال B123 به سرشماره اعلامی
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 737291
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به سوال و حدس کلمه 200 امتیاز
پاسخ نادرست به سوال و حدس کلمه 100 امتیاز

تاریخ شروع
1 فروردین 1397
تاریخ پایان
31 خرداد 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 62 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان