لینگوگپ بر آن است که همواره بتواند نیازهای مخاطبین خود در حوزه زبانهای مرتفع نماید.
کاربران سرویس آموزشی لینگوگپ هر روز صبح محتوایی آموزشی شامل یک لغت انگلیسی+ ریشه + معنای آن دریافت می کنند و به درخواست کاربر1 سوال مرتبط با آموزش داده شده پرسیده می شود و در صورت پاسخگویی امتیاز مربوط به آن را دریافت می کند. در محتوای ارسالی عصرها جدولی شامل حروف نامرتب همراه یک راهنما ارسال شده و از کاربر خواسته می شود تا لغت ترکیبی از راهنما و ریشه آموزش داده شده از بین سه گزینه مطروحه ارسال نماید. همچنین روزانه به 5نفر اولی که زودتر پاسخ صحیح به محتوای عصر سرویس را بدهند، به هر نفر یک شارژ 10.000 ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1به 737291
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 737291
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به سوال و حدس کلمه 200 امتیاز
پاسخ نادرست به سوال و حدس کلمه 100 امتیاز

تاریخ شروع
1 تیر 1396
تاریخ پایان
31 شهریور 1396
تعداد سوالات هر ماه
31
هزینه هر پیامک
120 تومان