کاربران این سرویس، روزانه یک محتوای در مورد تاریخچه بازی های محلی، سنتی و قدیمی ایران به همراه جدول 3*3 برای شروع بازی دریافت می کنند. محتوای دریافتی شامل اطلاعات و تاریخچه و نوستالژی این بازی های قدیمی می باشد و به اخبار حوزه بازی نیز توجه دارد. همچنین جدول ارسالی بازی دوز (XO) بوده که کاربر با انتخاب خانه های مختلف می تواند بازی نماید بدین صورت که یک حرکت از سوی کاربر و حرکت بعدی از سوی سیستم خواهد بود تا کاربر در نهایت سیستم را شکست دهد یا شکست بخورد. همچنین در این بازی کاربر می تواند تا 5مرتبه در روز با سیستم بازی نماید. لازم به ذکر است در هر روز فقط 1مرتبه امتیاز بازی تعلق خواهد گرفت.

31خرداد 1396

تاریخ شروع
1فروردین 1396
تاریخ پایان
31خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
31سوال
هزینه هر پیامک
120 تومان