لینگوگپ بر آن است که همواره بتواند نیازهای مخاطبین خود در حوزه زبانهای مرتفع نماید.
کاربران سرویس آموزشی لینگوگپ هر روز صبح محتوایی آموزشی شامل کلمات و مفاهیم آن به همراه مثال دریافت می کنند و به درخواست کاربر1 سوال (2 گزینه¬ای) نیز قابل ارسال می باشد. در محتوای اتوشارژ عصر هر روز هم یک جدول از حروف بهم ریخته وجود دارد که کاربر با توجه به آموزش صبح آن کلمه را باید بیابد و پاسخ بصورت 3گزینه ای می باشد. همچنین روزانه به10 نفر اولی که زودتر پاسخ صحیح به سوال صبح را بدهند نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.
روزانه به 10 نفر اولی که زودتر پاسخ صحیح به محتوای جدول عصر را بدهند نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1 به 737291 و سپس ارسال تاییدیه آن به سرشماره اعلامی
و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 737291
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

– سامانه کاربران وفادار هفتگی است و شنبه اول هر هفته مبالغ شارژهای مورد نظر به کاربران برنده تعلق می گیرد.

– به 4 کاربری که یک هفته در 2 سرویس عضو بمانند و روزانه حداقل به 1 سوال از هر سرویس پاسخ صحیح دهند و بالاترین امتیاز را کسب نمایند، شارژ 100،000 ریالی اهدا خواهد شد.
– به 6 کاربری که یک هفته در 3 سرویس عضو بمانند و روزانه حداقل به 1 سوال از هر سرویس پاسخ صحیح دهند و بالاترین امتیاز را کسب نمایند، ، شارژ 150،000 ریالی اهدا خواهد شد.

***در این سامانه،کاربر می تواند در یک هفته هر تعداد سرویس را عضو شود و شارژ مربوط به آن را دریافت کند اما پس از اتمام هفته به مدت 7 روز امکان استفاده از سامانه وفاداری برای او وجود نخواهد داشت.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به سوال و حدس کلمه 200 امتیاز
پاسخ نادرست به سوال و حدس کلمه 100 امتیاز

تاریخ شروع
1 تیر 1397
تاریخ پایان
31 شهریور 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 62 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان