لینگوگپ بر آن است که همواره بتواند نیازهای مخاطبین خود را در حوزه زبان مرتفع نماید.
کاربران سرویس آموزشی لینگوگپ هر روز صبح محتوایی آموزشی شامل کلمات و مفاهیم آن به همراه مثال دریافت می کنند و به درخواست کاربر1 سوال (2 گزینه-ای) نیز قابل ارسال می باشد. در محتوای عصر هر روز هم یک جدول از حروف بهم ریخته وجود دارد که کاربر با توجه به آموزش صبح آن کلمه را باید بیابد و پاسخ بصورت 3گزینه ای می باشد. همچنین روزانه به10 نفر اولی که زودتر پاسخ صحیح به سوال صبح را بدهند نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.
روزانه به 5 نفر اولی که زودتر پاسخ صحیح به محتوای جدول عصر را بدهند نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد. (مجموعا 15 شارژ)

ارسال رایگان 1 به 737291 و سپس ارسال تاییدیه آن به سرشماره اعلامی
و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 737291
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

تاریخ شروع
1 مهر 1397
تاریخ پایان
30 آذر 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 60 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان