مخاطب با عضویت در این سرویس چند رسانه ای به صورت روزانه محتواهایی تصویری و متنی و بر پایه بروزرسانی اطلاعات و آموزش در حوزه فوتبال و دیگر رشته های ورزشی ایران و جهان دریافت می نماید.

ارسال رایگان 1 به 735157
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 735157
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در اولین شارژینگ 100 امتیاز دریافت می نمایند. (در روز اول جمع امتیازات 400 می باشد)
هر روز شارژینگ:300امتیاز