قرعه کشی جایزه خودرو 207 انجام شد و برنده خوش شانس خانم زهرا امیری قادی از مازندران جایزه خود را تحویل گرفتند.