در دنیای امروز دانش، فناوری و نیز زندگی روزمره افراد، این امر بدیهی است که یادگیری زبان دوم از جمله ملزومات فردی و اجتماعی محسوب می گردد.
بی شک هر فرد در طول دوران یادگیری زبان و یا ارتباطی هرچند اندک با زبان دوم از فرهنگ لغت استفاده مستمر دارد و هزاران واژه را در یک یا چند فرهنگ لغت یا همان دیکشنری جستجو می کند.
اپلیکیشن زبان تایم این امکان فوق العاده کاربردی را برای کاربران خود فراهم می کند که نه تنها بتوانند در محیطی بسیار ساده و جذاب به جستجوی کلمات بپردازند، بلکه با هوشمندی بالا به یادآوری تمامی لغات و واژگان جستجو شده می پردازد تا از بانک لغات کاربران عزیز خارج نشوند.

ارسال رایگان 1 به 738604
عضویت رایگان می باشد و فقط در ازای هر روز شارژینگ 300 تومان از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 738604
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود .
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعهکشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در اولین شارژینگ 100 امتیاز دریافت می نمایند. (در روز اول جمع امتیازات 400 می باشد)
هر روز شارژینگ:300امتیاز