بازی “کلاغ ران” یک بازی تولید شده ایرانی می باشد که در کاربران کنترل انواع مختلفی از کلاغ ها را در دست می گیرند که باید پرواز کرده و به طرق مختلف از جمله انداختن تخم مرغ های شانس روی رهگذران داخل بازی و جمع آوری سکه و اشیای گران بها امتیاز جمع نمایند. هر کلاغ ظاهر گرافیکی، شخصیت، لهجه، قدرت ویژه و ماموریت های خودش را دارد که تجربه جدیدی را به کاربران آن اعم از بازی کننده گان حرفه ای و آماتور میدهد.

ارسال رایگان 1 به 738944
عضویت رایگان می باشد و فقط در ازای هر روز شارژینگ 300 تومان از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 738944
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در اولین شارژینگ 100 امتیاز دریافت می نمایند. (در روز اول جمع امتیازات 400 می باشد)
هر روز شارژینگ:300امتیاز