در این اپلیکیشن آموزش انجام صحیح بیش از 500 حرکات بدنسازی و کاردیو وجود دارد که در هر حرکت عضله هدف ، عضله ثانویه ، آماده سازی قبل از انجام ، شکل صحیح انجام حرکت و تصاویر مرتبط وجود دارد.
تمامی این حرکات بر اساس عضله تفکیک شده اند و با انتخاب هر عضله کاربر می تواند حرکات مربوط به آن را کامل مشاهده نماید.

ارسال رایگان 1 به 738724 و سپس ارسال B123 به سرشماره اعلامی
عضویت رایگان می¬باشد و فقط در ازای هر روز شارژینگ 300 تومان از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 738724
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می¬تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه¬کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در اولین شارژینگ 100 امتیاز دریافت می نمایند. (در روز اول جمع امتیازات 400 می باشد)
هر روز شارژینگ:300امتیاز