لینگوگپ بر آن است که همواره بتواند نیازهای مخاطبین خود در حوزه زبانهای خارجی و مهاجرت را چه بعنوان صاحبین مشاغل مرتبط و چه بعنوان متقاضی خدمات مربوطه را مرتفع نماید.
کاربران سرویس آموزشی لینگوگپ هر روز صبح محتوایی آموزشی شامل یک لغت انگلیسی+ ریشه + معنای آن دریافت می کنند و به درخواست کاربر1 سوال مرتبط با آموزش داده شده پرسیده می شود و در صورت پاسخگویی امتیاز مربوط به آن را دریافت می کند. در محتوای ارسالی عصرها جدولی شامل حروف نامرتب همراه یک راهنما ارسال شده و از کاربر خواسته می شود تا لغت ترکیبی از راهنما و ریشه آموزش داده شده را ارسال کند. در مرحله آخر، بعد از چهار روز (یعنی در روز پنجم) از کاربر امتحانی گرفته می شود و در پاسخ سوال نیز آموزش امتحان داده می شود و در صورت پاسخ صحیح امتیاز دریافت خواهد کرد.

تاریخ شروع
1فروردین 1396
تاریخ پایان
31خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
31سوال
برگزار کننده
موسسه مبنا
حامی
موسسه مبنا
هزینه هر پیک
120 تومان